Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO

www.sohoshop.pl

1. Administratorem Danych Osobowych Serwisu internetowego dostępnego pod adresem: www.sohoshop.pl, zwanego dalej Serwisem internetowym, jest Pan Krzysztof Rdzeń prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Evolutive Krzysztof Rdzeń” ze stałym miejscem wykonywania działalności pod adresem: Konradowo, nr 22A, 67-106, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 9281877891, REGON: 080162022, zwanym dalej Administratorem Danych Osobowych.

2. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych, zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować na następujący adres e-mail: [email protected] lub w formie pisemnej na adres Konradowo, nr 22A, 67-106. W treści zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
a) dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie;
b) zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia;
c) przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań;
d) wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.

3. W naszym Serwisie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
a) imię i nazwisko – mogą być przetwarzane, gdy jako użytkownicy naszego Serwisu internetowego przekazują nam je Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy kontakcie telefonicznym, przy korzystaniu z komunikatora, za pomocą narzędzia do umawiania konsultacji lub formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym,
b) numer telefonu – może być przetwarzany w przypadku kontaktu telefonicznego z Państwa strony a także wtedy, gdy przekażą nam go Państwo za pośrednictwem poczty elektronicznej, przy korzystaniu z komunikatora, za pomocą narzędzia do umawiania konsultacji lub formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym,
c) adres zamieszkania/korespondencyjny – jest niezbędny do prawidłowej wysyłki korespondencji,
d) adres e-mail – może być przetwarzany, gdy jako użytkownicy naszego Serwisie internetowego przekażą nam go Państwo w przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w naszym Serwisie internetowym, przy korzystaniu z komunikatora, za pomocą narzędzia do umawiania konsultacji, jak również przy kontakcie telefonicznym,
e) adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych), wykorzystywane są w celach technicznych oraz statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
f) NIP oraz nazwa firmy – dane niezbędne do wystawienia wszelkich faktur i innych dokumentów związanych z korzystaniem z naszego Serwisu internetowego, jak również przy korzystaniu z narzędzia do ustalania konsultacji,
g) ewentualnie inne dane mogą być pobierane w ramach prowadzenia określonych spraw lub mogą być podane przez Państwa jako użytkowników naszego Serwisu internetowego za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie internetowym, poczty tradycyjnej lub przy kontakcie telefonicznym.

4. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Serwisu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie, w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.

5. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu:
a) zawierania i wykonywania umów w związku z oferowanymi przez nas usługami, w tym nawiązywaniu współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym zakresie dane przestaną być przetwarzane w momencie zrealizowania danej umowy,
b) prowadzenia indywidualnego konta użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – w tym zakresie dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie usunięcia konta przez użytkownika,
c) wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze Danych Osobowych w szczególności prowadzenia dokumentacji, wystawianie faktur, itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte po spełnieniu określonych obowiązków prawnych,
d) wysyłki zamówiony treści marketingowych w postaci newsletter’a (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – w tym zakresie dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie wycofania zgody,
e) bieżącej komunikacji związanej z funkcjonowaniem Serwisu internetowego i świadczonych usług, w tym za pomocą formularza kontaktowego, komunikatora oraz indywidualnych konsultacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w momencie odpowiedzi na dane pytanie lub pytania,
f) ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed tymi roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych) – w tym zakresie dane osobowe zostaną usunięte w momencie wygaśnięcia danych roszczeń, jednak co do zasady po upływie 3- letniego okresu przedawnienia roszczeń.

6. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są Państwo, tj. osoby, których dane dotyczą.

7. Administrator korzysta z narzędzi Google Ireland Ltd (Google Analytics, Google Ads, Google DoubleClick), Microsoft Ireland Operations Ltd. (Microsoft Azure), Pipedrive Ireland Ltd (narzędzie pipedrive CRM), HotJar Ltd. (HotJar), Meta Platforms Ireland Ltd. (Facebook Pixel), MailerLite Ltd. (mailerlite). Co do zasady dane przetwarzane w ramach korzystania z tych narzędzi, przetwarzane są na serwerach w obrębie EOG. Niemniej podmioty dostarczające te narzędzia mogą zostać zobowiązany do przekazania danych do p. trzecich, jeśli taki obowiązek nałożony zostanie na nie przez przepisy prawa lub ze względu na charakterystykę świadczonych usług (SaaS, hosting, itp.). Żadnych innych danych osobowych nie przekazujemy poza Europejski Obszar Gospodarczy. Podmioty Google Ireland Ltd., Meta Platforms Ireland Ltd., Microsoft Ireland Operations Ltd., Hot Jar Ltd., mogą przekazywać dane do Państw trzecich – domyślnie USA, na podstawie przyjętych przez te podmioty Standardowych Klauzul Umownych.

8. Żadnych danych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego, tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).

9. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na naszą rzecz jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Serwisu internetowego ani dostarczać Państwu przesyłek z zamówionymi Produktami. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania w szczególności następującym podmiotom:
a) świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Serwis internetowy,
b) dostarczającym CRM,
c) dostarczającym narzędzia analityczne,
d) świadczącym usługi dostarczające narzędzia marketingowe,
e) dostarczającym narzędzia typu newsletter.

10. Dane osobowe podlegają profilowaniu przez nas jako Administratora Danych Osobowych. Przy zastosowaniu narzędzia Mautic, Administrator dokonuje analizy ruchów użytkowników w Serwisie internetowy, na podstawie czego wysyła im dedykowane treści marketingowe.

11. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych, ma prawo do:
a) dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO,
b) bycia informowanym o przetwarzaniu danych osobowych, o którym mowa w art. 12 RODO,
c) poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO,
d) wycofania zgody w dowolnym momencie, o czym mowa w art. 7 ust. 3 RODO,
e) usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO,
f) ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO,
g) przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO,
h) wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO,
i) w przypadku podstawy prawnej w postaci zgody – prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
j) niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO,
k) wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO.

12. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail lub w formie pisemnej na adres korespondencyjny, o których mowa w pkt 2 powyżej.

13. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.

14. Polityka Plików Cookies stanowi odrębny dokument znajdujący się pod adresem: https://sohoshop.pl/polityka-cookies/

15. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

NAJNOWSZE NA BLOGU

Newsletter Sprzedaż w B2B

Warstwa 1@2x
Warstwa 1@2x

Porozmawiajmy!

O TWOJEJ FIRMIE W PRZYSZŁOŚCI

Pracujemy dla małych, średnich i dużych firm. Wspieramy ewolucję Twojego biznesu naszym oprogramowaniem i znajomością wielu rynków. Zostaw kontakt i umówmy się na rozmowę.